Atribuții SFFJRPR în ceea ce privește fondul funciar:

 - asigură și participă efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar ducând la îndeplinire hotărârile comisiei locale și județene de fond funciar;

- întocmește și transmite comisiei județene anexele și situațiile prevăzute de legislație; urmărește rezolvarea acestora;

- asigură întocmirea planurilor de parcelare și a proceselor verbale de punere în posesie;

- efectuează, în teren, punerile în posesie și distribuie titlurile de proprietate;

- răspunde, la termen, petițiilor, plângerilor, reclamațiilor care au ca obiect fondul funciar;

- asigură păstrarea în condiții de siguranță a documentației (cereri, acte doveditoare, declarații) depuse conform legilor fondului funciar;

- comunică foștilor proprietari toate informațiile privind persoanele care au obținut titluri de proprietate pe vechile amplasamente ale acestora;

- afișează lunar suprafața constituită sau reconstituită, numele beneficiarilor, amplasamentul, planurile de parcelare, precum și suprafața rămasă în rezerva comisiei locale;

- ține evidența cadastrului funciar al orașului Băicoi;

- determină, pe bază de măsurători, poziția, configurația și mărimea suprafețelor terenurilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari, precum și a construcțiilor;

- eliberează certificate de nomenclatură stradală;

- completează, ține la zi și centralizează datele din registrul agricol;

- întocmește și eliberează adeverințe de registru agricol, certificate de producător, bilete de proprietate pentru animale;

- aduce la cunoștința cetățenilor obligațiile cu privire la registrul agricol;

- furnizează date complete compartimentului juridic pentru susținerea proceselor;

- întocmește dări de seamă statistice;

- verifică existența și gradul de calamitate naturală;

- delimitează exploatațiile agricole din teritoriul administrativ al orașului;

- urmărește modul în care deținătorii de terenuri asigură cultivarea acestora;

- acorda consultanță agricolă și ia măsuri de protecție fitosanitară;

- participă la acțiunea de delimitare a teritoriului administrativ al orașului și asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne.

 

Formulare tipizate:

Cerere eliberare adeverință de rol
Cerere eliberare adeverință de rol - model completat

Cerere eliberare copie plan de parcelare
Cerere eliberare copie plan de parcelare - model completat

Cerere eliberare titlu de proprietate parțial
Cerere eliberare titlu de proprietate parțial - model completat

Cerere modificare titlu de proprietate
Cerere modificare titlu de proprietate - model completat

Oferta vânzare teren
Oferta vânzare teren - model completat

Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului
Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - model completat

Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - model completat

Cerere eliberare certificat de nomenclatură stradală
Cerere eliberare certificat de nomenclatură stradală - model completat

Cerere-declarație scoatere din registrul agricol
Cerere-declarație scoatere din registrul agricol - model completat

Cerere-declarație pentru înscrierea în registrul agricol
Cerere-declarație pentru înscrierea în registrul agricol - model completat

Cerere eliberare adeverință suprafață teren - model completat

Cerere pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare - model completat

Lista preemtorilor în vedere exercitării dreptului de preemțiune asupra ofertei de vânzare - model completat

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.