Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Protecție Socială și Administrativ este în subordinea directă a Primarului orașului Băicoi.

Atribuții:

- Îndeplinește formalitățile legale privind recrutarea personalului, desfășurarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă;
- întocmește statul de funcții și de personal pentru salariații instituției;
- aplică reglementările legale în vigoare în ceea ce privește salarizarea;
- efectuează pontajul personalului și programarea anuală a concediilor;
- operează programul informatic pentru evidența salariaților "REVISAL";
- întocmește dosarele de pensionare și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă;
- întocmește planul de ocupare a funcțiilor publice;
- propune programul anual de perfecționare a personalului;
- asigură legătura permanentă cu ANFP București, AJOFM Prahova, ITM Campina, DGASPC Prahova, AJPIS Prahova, Direcția Arhivelor Naționale Prahova;
- se asigură de întocmirea și ținerea la zi a dosarelor profesionale și a dosarelor de personal;
- urmărește întocmirea de către șefii compartimentelor a fișei postului, ține evidența acestora;
- urmărește realizarea evaluării anuale profesionale;
- monitorizează aplicarea prevederilor codurilor de conduită ale funcționarilor publici și personalului contractual;
- întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită;
- asigura soluționarea cererilor de acordare a ajutorului social, a ajutorului de încălzire, a ajutorului de urgență;
- urmărește periodic respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social;
- efectuează anchete sociale;
- întocmește dosarele de alocație de stat pentru copii, indemnizației de creștere copii până la 2-7 ani, copii cu handicap, pentru plata alocației de susținere familială;
- asistă persoanele vârstnice la Notarul Public în vederea încheierii contractelor de vânzare- cumpărare, donație, schimb;
- întocmește grilele de evaluare socio-medicală pentru internare în cămine spital;
- întocmește dispoziții și planuri de servicii pentru minorii care urmează să fie încercați într-un centru de plasament;
- întocmește pontajul lunar al asistenților personali, încadrarea, transferarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora;
- întocmește liste pentru persoanele cu handicap beneficiare de indemnizație conform Legii nr, 448/2006;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea desfășurată de serviciul de asistență socială;
- administrează arhiva primăriei și organizează selecționarea dosarelor anuale în vederea scoaterii din uz sau predării la arhivele centrale conform cu instrucțiunile Arhivelor Statului;
- organizează activitatea de clasare a corespondentei și a celorlalte documente;
- întocmește nomenclatorul actelor și dosarelor care se formează pe servicii, birouri, compartimente în anul de referință, după câte va primi spre arhivare documentele respective;
- asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor și extraselor cu acordul conducerii la solicitările cetățenilor sau instituțiilor;
- asigură respectarea Legii 1 6/1996 referitoare la poziția de creator și deținător de documente;
- atribuții specifice sistemului de control/intern managerial conform OMFP nr. 946/2005 republicat, cu completările și modificările ulterioare;

Formulare tipizate:

Cerere - declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
Cerere - declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - model completat

Cerere - declarație pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială
Cerere - declarație pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială - model completat

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii - model completat

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau stimulentului de inserție
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau stimulentului de inserție - model completat

Declarație a celuilalt părinte
Declarație a celuilalt părinte - model completat

Declarație că nu a beneficiat de indemnizație sau stimulent pentru creșterea copilului
Declarație că nu a beneficiat de indemnizație sau stimulent pentru creșterea copilului - model completat

Declarație creștere și îngrijire copil
Declarație creștere și îngrijire copil - model completat

Declarație modificare domiciliu, venituri, număr membri familie
Declarație modificare domiciliu, venituri, număr membri familie - model completat

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.