NOU pentru iarna 2020-2021!

Acte necesare pentru depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020 - martie 2021

Anunț important! În perioada 24 august - 4 septembrie 2020 se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu situație materială dificilă! Click pentru detalii!

NOU pentru iarna 2019-2020!

Condiții de acordare și acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece 2019-2020

Cerere - declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Plafoane de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale

Plafoane de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

 

Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Protecție Socială și Administrativ este în subordinea directă a Primarului orașului Băicoi.

Atribuții:

- Îndeplinește formalitățile legale privind recrutarea personalului, desfășurarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă;
- întocmește statul de funcții și de personal pentru salariații instituției;
- aplică reglementările legale în vigoare în ceea ce privește salarizarea;
- efectuează pontajul personalului și programarea anuală a concediilor;
- operează programul informatic pentru evidența salariaților "REVISAL";
- întocmește dosarele de pensionare și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă;
- întocmește planul de ocupare a funcțiilor publice;
- propune programul anual de perfecționare a personalului;
- asigură legătura permanentă cu ANFP București, AJOFM Prahova, ITM Campina, DGASPC Prahova, AJPIS Prahova, Direcția Arhivelor Naționale Prahova;
- se asigură de întocmirea și ținerea la zi a dosarelor profesionale și a dosarelor de personal;
- urmărește întocmirea de către șefii compartimentelor a fișei postului, ține evidența acestora;
- urmărește realizarea evaluării anuale profesionale;
- monitorizează aplicarea prevederilor codurilor de conduită ale funcționarilor publici și personalului contractual;
- întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită;
- asigura soluționarea cererilor de acordare a ajutorului social, a ajutorului de încălzire, a ajutorului de urgență;
- urmărește periodic respectarea condițiilor legale pentru acordarea ajutorului social;
- efectuează anchete sociale;
- întocmește dosarele de alocație de stat pentru copii, indemnizației de creștere copii până la 2-7 ani, copii cu handicap, pentru plata alocației de susținere familială;
- asistă persoanele vârstnice la Notarul Public în vederea încheierii contractelor de vânzare- cumpărare, donație, schimb;
- întocmește grilele de evaluare socio-medicală pentru internare în cămine spital;
- întocmește dispoziții și planuri de servicii pentru minorii care urmează să fie încercați într-un centru de plasament;
- întocmește pontajul lunar al asistenților personali, încadrarea, transferarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora;
- întocmește liste pentru persoanele cu handicap beneficiare de indemnizație conform Legii nr, 448/2006;
- întocmește raportul semestrial privind activitatea desfășurată de serviciul de asistență socială;
- administrează arhiva primăriei și organizează selecționarea dosarelor anuale în vederea scoaterii din uz sau predării la arhivele centrale conform cu instrucțiunile Arhivelor Statului;
- organizează activitatea de clasare a corespondentei și a celorlalte documente;
- întocmește nomenclatorul actelor și dosarelor care se formează pe servicii, birouri, compartimente în anul de referință, după câte va primi spre arhivare documentele respective;
- asigură activitatea de eliberare a copiilor, certificatelor și extraselor cu acordul conducerii la solicitările cetățenilor sau instituțiilor;
- asigură respectarea Legii 1 6/1996 referitoare la poziția de creator și deținător de documente;
- atribuții specifice sistemului de control/intern managerial conform OMFP nr. 946/2005 republicat, cu completările și modificările ulterioare;

Formulare tipizate:

Cerere - declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială
Cerere - declarație pentru acordarea unor drepturi de asistență socială - model completat

Cerere - declarație pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială
Cerere - declarație pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială - model completat

Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii - model completat

Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau stimulentului de inserție
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului sau stimulentului de inserție - model completat

Declarație a celuilalt părinte
Declarație a celuilalt părinte - model completat

Declarație că nu a beneficiat de indemnizație sau stimulent pentru creșterea copilului
Declarație că nu a beneficiat de indemnizație sau stimulent pentru creșterea copilului - model completat

Declarație creștere și îngrijire copil
Declarație creștere și îngrijire copil - model completat

Declarație modificare domiciliu, venituri, număr membri familie
Declarație modificare domiciliu, venituri, număr membri familie - model completat

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.