Sidebar

Construire Centru Cultural – Recreativ Băicoi – Extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova

Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: „CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL - RECREATIV BĂICOI – EXTINDEREA, MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA, SCHIMBAREA FOLOSINȚEI INIȚIALE CLĂDIRE FOST SPITAL HEPATITĂ ȘI CONSTRUIRE TROTUARE ȘI PISTE DE BICICLETE ÎN ORAȘUL BĂICOI, JUDEȚUL PRAHOVA”, Cod SMIS 126062, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5747/20.07.2020.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b -Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizare din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 11.606.665,99 lei, cheltuielile totale eligibile fiind de 11.555.774,14 lei, din care contribuția F.E.D.R. este 9.822.408,04 lei, fondurile alocate din bugetul național 1.502.250,61 lei, iar contribuția cofinanțării din bugetul local este de 231.115,49 lei reprezentând cheltuielile eligibile și 50.891,85 reprezentând cheltuielile neeligibile .

Proiectul se implementează în Orașul Băicoi pe parcursul unei perioade de 47 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 01.06.2018 - 30.04.2022.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea serviciilor culturale și recreative din orașul Băicoi prin realizarea unui Centru Cultural – Recreativ dotat cu spații administrative, săli de spectacole multifuncționale, ateliere de dezvoltare personală, spații culturale, precum și îmbunătățirea spațiilor publice urbane din oraș prin construirea de trotuare și piste de biciclete care să faciliteze un acces ecologic și facil către destinații în care se desfășoară activități esențiale pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv către Centrul Cultural – Recreativ.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Îmbunătățirea infrastructurii pentru servicii cultural-recreative de calitate și grad sporit de accesibilitate pentru populația orașului la astfel de servicii;
  2. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Băicoi din punct de vedere social, economic, al condițiilor de locuire și al calității mediului urban în care trăiesc. Crearea Centrului Cultural-Recreativ va avea ca efect încurajarea participării cetățenilor din orașul Băicoi la viața comunității și interacțiunea sporită a acestora. Mai mult, dezvoltarea infrastructurii pentru traficul pietonal și cel pentru biciclete va sprijini în continuare desfășurarea activităților economice în Orașul Băicoi, în condiții de dezvoltare durabilă prin prisma accesului facil al locuitorilor către punctele de interes economic ale orașului;
  3. Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din orașul Băicoi - construirea de trotuare și piste de biciclete va permite reducerea numărului de victime provenite din accidentele rutiere, cu precădere din rândul participanților la trafic vulnerabili, prin mutarea traficului pietonal de pe partea carosabilă/acostamentul drumurilor pe trotuarele pietonale nou amenajate;
  4. Creșterea eficienței energetice a corpului existent al imobilului în care va funcționa Centrul Cultural-Recreativ și construirea unui corp nou de clădire care să respecte cele mai înalte standarde în ceea ce privește eficiența energetică;
  5. Reducerea poluării din orașul Băicoi prin promovarea unui transport ecologic (transportul prin intermediul bicicletelor) și încurajarea participanților la trafic de a alege acest mijloc de transport.

Rezultate așteptate:

- 19.074 de persoane (locuitori ai orașului) beneficiari ai investițiilor propuse prin proiect;

- 1 Centru Cultural – Recreativ construit/extins/finalizat/modernizat/reabilitat/dotat;

- 3,629 km piste pentru biciclete construite;

- 14,794 km trotuare construite.

 

Proiectul propune modernizarea, reabilitarea și extinderea imobilului existent (fostul spital de hepatită, strada Unirii, nr. 8), pentru a corespunde noii funcțiuni rezultând o construcție cu două corpuri distincte, legate între ele pe nivelul subsolului, parterului (prin spații închise) și al etajului întâi (deschisă). În construcție va funcționa un centru cultural – recreativ, deschis către toate categoriile sociale din Orașul Băicoi, în special cele vulnerabile, ce va avea următoarele funcțiuni principale: spații administrative, săli de spectacole multifuncționale, ateliere de dezvoltare personală, spații culturale.

Amplasamentele alese pentru realizarea trotuarelor și pistelor de biciclete creează premisele pentru creșterea gradului de accesibilitate a populației orașului și către noul Centru Cultural-Recreativ, asigurându-se astfel complementaritatea dintre cele două tipuri de investiții propuse prin proiect. Totodată, terenurile pe care vor fi amplasate pistele de biciclete și trotuarele pietonale sunt situate în partea de nord-vest a orașului Băicoi, cartierele Tufeni și Cotoiu, ceea ce va genera efecte pozitive și în ceea ce privește creșterea accesibilității persoanelor din comunitățile urbane dezavantajate la activități/servicii de bază.

Construirea de trotuare și piste de biciclete va contribui la dezvoltarea urbană durabilă și la creșterea calității vieții în orașul Băicoi. Totodată, prin modernizarea celor două tipuri de infrastructuri, în special cea pietonală, se vor crea facilități pentru toate tipurile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități, prin coborârea bordurilor în preajma intersecțiilor și a acceselor la proprietăți și prin aplicarea de marcaje tactile pentru a-i avertiza în privința pericolului.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.