Sidebar

Publicații de căsătorie

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor al orașului Băicoi (S.P.C.L.E.P Băicoi), a fost organizat în subordinea consiliului local al orașului Băicoi – ca serviciu fără personalitate juridică (H.C.L. nr. 10 din 25.02.2005) - în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1)  , art. 25 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență  a persoanelor.

S.P.C.L.E.P. Băicoi are în componență două servicii – stare civilă și evidența persoanelor– având ca principale atribuții înregistrarea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor de stare civilă, evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate și aplicarea vizelor de reședință pe actele de identitate, analiză – sinteză, secretariat – arhivă și relații cu publicul.

Potrivit prevederilor art. 25 alin.(2) din O.U.G. nr. 84/2001, S.P.C.L.E.P. Băicoi deservește, pe linie de evidență a persoanelor, locuitorii orașului Băicoi și pe cei aferenți comunei Florești , județ Prahova ( sate arondate : Florești, Cap Roșu, Călinești, Novăcești și Cătina).

Coordonator S.P.C.L.E.P. Băicoi – Dima-Prodea Lagua
Responsabil stare civilă – Mocanu Florentina

Adresa S.P.C.L.E.P. BăicoiEvidența Persoanelor : oraș Băicoi, str. Dorobanți nr. 5, jud. Prahova

Tel./Fax : 0244.260.021

Adresa S.P.C.L.E.P. Băicoi Stare civilă - : oraș Băicoi, str. Unirii nr. 21, jud. Prahova

Tel. – 0244.260.830 / 0244.260.116 – Secretariat Primăria oraș Băicoi

Fax – 0244.260.987 – Secretariat Primăria oraș Băicoi.

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL EVIDENȚA PERSOANELOR și STARE CIVILĂ

LUNI       -      09,00 – 15,30

MARȚI     -     09,00 – 15,30

MIERCURI  -  09,00 – 15,30

JOI            -     09,00 – 15,30

VINERI     -     09,00 – 13,00

 

Atribuții specifice activității pe linie de evidență a persoanelor

Atribuții specifice activității pe linie de stare civilă

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘ BĂICOI:

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ (Căsătorie, adopție, divorț, schimbare nume pe cale administrativă), DETERIORARE, FURT, PIERDERE, SCHIMBARE DOMICILIU, RENUMEROTARE, SCHIMBARE SEX

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

 

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘ BĂICOI  

ELIBERARE ACTE  IDENTITATE ȘI TERMENE DE SOLUȚIONARE:

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.

In situația în care solicitantul  nu se află în țară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului (datele de identificare corecte ale mandantului și mandatarului, motivul/motivele clare ale mandatului) .

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

În conformitate cu prevederile OUG 97/2005 (art. 14, alin.8) ″Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful/coordonatorul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.″

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul SPCLEP Băicoi, este de 10 zile lucrătoare.

Pentru situații / motive justificate cu documente ( ex. Motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/ poștale etc) există posibilitatea reducerii termenului de eliberare a actului de identitate.

 

FURNIZARE DATE conform Regulamentului UE nr. 679/2016:

Cerere / adresă oficială din care să rezulte clar ce date se solicită și temeiul legal în baza căruia se solicită datele de identificare ale persoanei ;

Furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se face în baza O.U.G. 97 / 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în strictă conformitate  cu prevederile Regulamentului UE nr.679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

În acest sens , orice prelucrare de date cu caracter personal, orice furnizare a datelor unei terțe persoane, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare sau dacă solicitantul prezintă un temei legal justificat .

Taxă furnizare date: 1 leu / persoană;

Termen de soluționare : 30 zile

 

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR CARE SE ADRESEAZĂ SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘ BĂICOI: 

  1. Ofițerul de stare civilă asigură continuitatea activității serviciului în zilele de sâmbătă și duminică și în perioada sărbătorilor legale. 
  1. Cererile pentru eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă și cererile pentru transcrierea actelor de stare civilă se depun personal sau prin împuternicit cu procură specială. 
  1. Cererile pentru schimbarea de nume și declarațiile de căsătorie se depun personal. 
  1. Termenele de soluționare

- eliberare duplicate :                -         până la 30 de zile;  

- transcriere acte stare civilă :   -         până la 30 de zile; 

- schimbare nume/prenume :     -         până la 60 de zile; 

- declarațiile de căsătorie :      -       10 zile calendaristice în care sunt cuprinse depunerea cererii și oficierea căsătoriei.

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.