Sidebar

Atribuții specifice activității pe linie de evidență a persoanelor:

 

 • Primirea, analizarea , preluarea imaginii și soluționarea cererilor depuse pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării, schimbării domiciliului, preschimbării buletinelor de identitate, deteriorării, pierderii, furtului, împlinirii vârstei de 14 ani, eliberării primei cărți de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani, schimbării numelui sau prenumelui (pe cale administrativă, prin căsătorie sau divorț);
 • Primirea, analizarea , preluarea imaginii și soluționarea cererilor depuse pentru eliberarea actelor de identitate provizorii pentru persoanele care nu pot prezenta actele de stare civilă sau dovada adresei de domiciliu precum și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate;
 • Primirea, analizarea , preluarea imaginii și soluționarea cererilor depuse pentru stabilirea vizei de reședință pe raza de competență a serviciului;
 • Primirea, analizarea , scanarea imaginii și soluționarea cererilor depuse pentru eliberarea cărților de identitate prin procuri speciale emise de ambasadele sau consulatele onorifice ale României în străinătate;
 • Primirea, analizarea, preluarea imaginii și soluționarea cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România sau pentru persoanele care au dobândit cetățenia română;
 • Primirea, analizarea , preluarea imaginii și soluționarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate pentru persoanele internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și pentru cele aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penitenciare din zona de responsabilitate și înmânarea  documentelor solicitate;
 • Primirea, analizarea, preluarea imaginii (dacă este cazul) și soluționarea cererilor privind aplicarea vizei de  reședință pe actele de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială aflate în raza de competență;
 • Verificarea și comunicarea (în condițiile legii) datelor cu caracter personal, la solicitarea instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniile : apărăre, ordine publică, securitate națională și justiție, administrație publică, sănătate, recuperare creanțe bugetare, asigurări sociale de stat, drepturile copilului, la care se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condițiile dispozițiilor prevăzute de normele de protecție a datelor personale ;
 • Verificarea, în teren sau în alte evidențe , întocmirea de rapoarte și prelucrarea în modulul ,,Informații Operative – Informații persoane,,  datelor cu privire la persoanele trecute în listele de expirați;
 • Desfășurarea activităților specifice pentru punerea în legalitate a cetățenilor (acțiuni cu camera mobilă, acțiuni în unitățile de învățământ, invitații transmise, adrese trimise  instituțiilor care prestează servicii cetățenilor în baza actelor de identitate);
 • Operarea înregistrării tuturor cererilor și solicitărilor primite din partea cetățenilor, instituțiilor statului sau persoanelor juridice în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări și soluționarea acestora în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
 • Efectuarea de verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor și întocmirea referatelor de verificare pentru dosarele de transcriere a actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă, dosarele de rectificare a actelor de stare civilă etc., în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;
 • Preluarea și prelucrarea corectă , în modulul ,,Informații Operative – Informații persoane,, a datelor comunicate de polițiștii de ordine publică privind persoanele nepuse în legalitate pe linie de evidența persoanei;
 • Primirea și înregistrarea comunicărilor privind divorțul persoanelor înaintate de instituțiile abilitate : primării, notariate, instanțe judecătorești;
 • Primirea și înregistrarea comunicărilor transmise de oficiile de stare civilă din țară și reprezentanțele diplomatice ale României în străinătate privind căsătoria persoanelor;
 • Primirea și transmiterea, pe bază de adresă de înaintare, către DEPABD București a informațiilor cu privire la persoanele cărora li s-a aplicat interdicția dreptului de a alege și a fi ales sau interdicția de a părăsi localitate de domiciliu sau reședință, de a se afla în localitatea de domiciliu sau reședință sau de a părăsi teritoriul țării;
 • Efectuarea , în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, mențiunilor privind înmânarea cărților de identitate ;
 • Recuperarea cărților de identitate provizorii și atașarea acestora la cotorul carnetelor aferente;
 • Recuperarea și distrugerea actelor de identitate retrase sau anulate ;
 • Desfășurarea activităților specifice de prevenire a eliberării de acte de identitate cu substituire de persoană;
 • Desfășurarea activităților specifice în cazul depistării unei persoane care figurează cu mențiune de UG sau UL (urmărit general/urmărit local);
 • Desfășurarea activităților de înregistrare a comunicărilor de naștere transmise de instituțiile abilitate;
 • Actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor cu datele de deces în baza comunicărilor primite și a buletinelor de identitate/cărților de identitate înaintate de oficiile de stare civilă;
 • Actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor cu informațiile din cererile cetățenilor pentru eliberarea actelor de identitate, precum și din comunicările autorităților publice prevăzute de  lege;
 • Preluarea și transmiterea fișierelor prin FTP privind situațiile lunare, trimestriale, semestriale și anuale pe linie de evidență a persoanelor, precum și a corespondenței interne cu alte formațiuni de evidență din județ și din țară, cu D.J.E.P. Prahova, B.J.A.B.D.E.P. Prahova, D.E.P.A.B.D. București etc.;
 • Respectarea politicilor de parolare adecvate, precum – păstrarea secretului parolelor, schimbarea lor regulată, stabilirea unor parole de lungime adecvată, formate din combinații de cifre și litere (majuscule și mici);
 • Asigurarea aplicării principiilor și normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ;
 • Asigurarea respectării scopului prelucrării datelor cu caracter personal – ctivitățile specifice domeniului de stare civilă și evidența persoanei ;
 • Asigurarea protecției datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;
 • Prelucrarea următoarelor categorii de date cu caracter personal : numele și prenumele, numele și prenumele părinților/copiilor, sexul, cetățenia/ naționalitatea, data și locul nașterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reședință, profesia, studiile, starea civilă, situația militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria,numărul și codul de securitate a actului de identitate;
 • Implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate astfel încât să se asigure integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate prin mijloace informatizate sau manuale;
 • Primirea și înaintarea (pe bază de adresă către starea civilă) cererilor de eliberare a certificatelor de  naștere sau căsătorie pierdute (pentru persoanele născute /căsătorite și domiciliate în oraș Băicoi) odată cu depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate în situațiile în care titularii au pierdut sau le-a expirat actul de identitate;
 • Întocmirea proceselor-verbale lunare pentru distrugerea cărților de identitate, cărților de alegător și buletinelor de identitate retrase ca urmare a emiterii unor noi acte de identitate;
 • Întocmirea proceselor – verbale trimestriale pentru distrugerea actelor de identitate ale persoanelor decedate în cursul trimestrului respectiv;
 • Operarea corecțiilor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);
 • Asigurarea verificării în REN-FEC a datelor cu caracter personal existente în fișele  de evidență centrală;
 • Întocmirea și transmiterea corespondenței specifice domeniului de activitate cu Departamentul SCHENGEN – Relații Internaționale;
 • Colaborarea cu unitățile de poliție și participarea la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legaliatate pe linie de evidență a persoanelor;
 • Soluționarea solicitărilor instituțiilor abilitate de identificare a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială în situațiile în care acestea nu posedă acte de identitate;
 • Întocmirea situațiilor statistice lunare, a analizelor activităților trimestriale, semestriale și anuale, a planurilor de activități trimestriale în cadrul serviciului;
 • Organizarea și asigurarea activităților de selecționare, creare, folosire și păstrarea a arhivei specifice precum și asigurarea conservării și utilizării, în procesul muncii , a evidențelor locale manuale;
 • Asigurarea completării formularelor E 401, la solicitarea scrisă a Agenției județene pentru plăți și inspecție socială Prahova,pentru persoanele care lucrează în străinătate în baza unui contract de muncă;
 • Asigurarea, pe bază de parolă, actualizării Registrului Electoral Permanent prin radierea (sau verificarea radierii efectuate de alte servicii de evidență) din listele de alegători aferente orașului Băicoi a persoanelor (domiciliate pe raza de competență) și decedate în Băicoi sau alte localități din țară sau străinătate;
 • Verificarea listelor persoanelor cu drept de vot radiat în urma exportului de date efectuat de D.E.P.A.B.D. din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
 • Verificarea și tipărirea Listelor Electorale Permanent în perioadele derulării scrutinelor electorale;
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pe linie de evidență a persoanelor, în condițiile legii;
 • Aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor, instrucțiunilor și metodologiei care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

Respectarea și îndeplinirea și altor atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.