Sidebar

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.

In situația în care solicitantul  nu se află în țară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul.

În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului (datele de identificare corecte ale mandantului și mandatarului, motivul/motivele clare ale mandatului) .

Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea  pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele  cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

În conformitate cu prevederile OUG 97/2005 (art. 14, alin.8) ″Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de șeful/coordonatorul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor.″

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul SPCLEP Băicoi, este de 10 zile lucrătoare.

Pentru situații / motive justificate cu documente ( ex. Motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/ poștale etc) există posibilitatea reducerii termenului de eliberare a actului de identitate.

FURNIZARE DATE conform Regulamentului UE nr. 679/2016:

Cerere / adresă oficială din care să rezulte clar ce date se solicită și temeiul legal în baza căruia se solicită datele de identificare ale persoanei ;

Furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se face în baza O.U.G. 97 / 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilro români, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în strictă conformitate  cu prevederile Regulamentului UE nr.679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date .

În acest sens , orice prelucrare de date cu caracter personal, orice furnizare a datelor unei terțe persoane, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare sau dacă solicitantul prezintă un temei legal justificat .

Taxă furnizare date : 1 leu / persoană ;

Termen de soluționare : 30 zile

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.