Sidebar

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ (Căsătorie, adopție, divorț, schimbare nume pe cale administrativă), DETERIORARE, FURT, PIERDERE, SCHIMBARE DOMICILIU, RENUMEROTARE, SCHIMBARE SEX

 DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006);

- actul de identitate a solicitantului și cartea de alegător, dacă este cazul;

- certificat naștere solicitant – original și copie;

- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie;

- hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, dacă este cazul, original și copie;

-certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ,  original și copie  (Titularul spațiului de locuit va însoți solicitantul la depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate) ;

- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate pe numele solicitantului; (7 LEI)

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

În cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.