Sidebar

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI:

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal (Anexa 11 – HG 1375/2006);
  • certificat naștere minor, original și copie;
  • actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal;
  • documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie (În situația în care titular de spațiu nu este părintele/reprezentantul legal ci un terț, acesta va însoți minorul la depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate ;
  • certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțați, original și copie;
  • hotărârea de încredințare în plasament (original și copie) pentru minorii instituționalizați sau încredințați în plasament unor persoane fizice;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate pe numele minorului; (7 LEI)

În termen de 15 zile după împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la Ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială sau de persoana căreia i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care titular de spațiu este altă persoană decât părintele / reprezentantul legal și aceasta nu se poate prezenta la ghișeul SPCLEP pentru a semna de primire în spațiu, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, părintele/reprezentantul legal va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.