Sidebar

Atribuții SFFJRPR în ceea ce privește activitatea juridică:

- reprezintă primarul, consiliul local, comisia locală de fond funciar în fata instanțelor judecătorești pe bază de împuternicire sau delegație. Formulează acțiuni în justiție la solicitarea conducerii Primăriei și Consiliului local;

- întocmește și depune la termen actele procedurale;

- formulează, în termen, căile ordinare și extraordinare de atac;

- informează periodic primarul asupra stadiului proceselor, ține evidența litigiilor și a termenelor stabilite de instanță;

- redactează proiecte de hotărâri și de dispoziții la solicitarea conducerii primăriei;

- redactează rapoarte de specialitate juridică pentru proiectele de hotărâri. Colaborează cu comisia de specialitate a consiliului local;

- acordă asistență juridică compartimentelor funcționale ale primăriei în legătură cu problemele de serviciu;

- la dispoziția conducerii primăriei elaborează referate cu soluții din punct de vedere juridic pentru problemele indicate;

- vizează pentru legalitate actele juridice de natura contractelor, convențiilor, etc;

- informează compartimentele primăriei despre noutățile legislative din domeniul lor de activitate;

- gestionează monitoarele oficiale și alte publicații juridice;

- participă, împreună cu persoanele de specialitate din cadrul primăriei, la expertizele și la cercetările locale, dispuse de instanță sau alte organe ale statului, în dosarele repartizate;

- ia măsurile necesare pentru obținerea titlurilor executorii și realizarea creanțelor inclusiv prin executare silită;

- participă la comisiile numite pentru efectuarea de verificări, control, inventarieri și alte asemenea acțiuni și răspunde de legalitatea activității acestora;

- asigura sprijin juridic comisiilor constituite în baza unor legi speciale (de ex: Lg. 18/1991, Lg. 10/2001, etc).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.