Sidebar

Atribuții SFFJRPR în ceea ce privește relațiile publice, registratura:

- primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor și expediază răspunsurile către petiționari;

- înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

- este obligată să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului;

- este responsabilă cu expedierea răspunsului către petiționar, se îngrijește și de clasarea și arhivarea petițiilor;

- asigură îndrumarea și direcționarea solicitanților către compartimentele care sunt îndreptățite a rezolva problemele acestora;

- oferă relații celor interesați despre modul de funcționare a compartimentelor funcționale, programul de lucru cu publicul și orice alte date cerute de solicitanți;

- selectează, îndosariază și predă la arhiva instituției toate documentele create la nivelul compartimentului;

- asigură buna funcționare a centralei telefonice și a legăturilor telefonice în interior și exterior;

- primește și distribuie corespondența înregistrată în registrele de intrare-ieșire, pe baza rezoluției data de conducerea instituției;

- asigură procurarea și gestiunea timbrelor poștale necesare corespondenței instituției;

- gestionează și folosește ștampilele instituției care i-au fost date în primire;

- operează, scanează și înregistrează corespondența și documentele primite spre expediere pe calculator (din momentul în care se va achiziționa un program);

- primește, transmite și gestionează corespondența prin fax;

- asigură la solicitarea conducerii acțiuni de protocol;

- asigură integritatea și securitatea datelor fizice și electronice din documentele și lucrările efectuate;

- asigură rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public și organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare;

- primește solicitările privind informațiile de interes public;

- în cazul solicitării verbale a solicitării furnizează informația pe loc, dată este posibil, și îndrumă solicitantul să adreseze o cerere în scris;

- Înregistrează cererile formulate în scris pe suport de hârtie sau electronic și eliberează solicitantului o confirmare scrisă conținând data și numărul de înregistrare a cererii

- realizează evaluarea primară a solicitării și asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum și sursa unde informația solicitată poate fi găsită;

- în cazul în care informația solicitată nu trebuie comunicată din oficiu, transmite solicitarea structurilor competente din cadrul Primăriei oraș Băicoi;

- în cazul în care informația solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informație, asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru;

- primește de la structurile competente din cadrul Primăriei răspunsul la solicitarea primită și redactează răspunsul către solicitant împreună cu informația de interes public sau cu motivația întârzierii ori a respingerii solicitării, în condițiile legii;

- în cazul în care solicitarea nu se încadrează în competențele instituției sau autorității publice, în termen de 5 zile de la primire, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituțiile sau autoritățile competente și informează solicitantul despre aceasta;

- ține evidența răspunsurilor și a chitanțelor remise de solicitanți privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

- realizează organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:

a) asigură publicarea buletinului informativ al instituției publice, care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la 5 din Legea nr. 544/2001;

b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al autorității sau instituției publice;

c) asigură disponibilitatea în format scris (la avizier, sub formă de broșuri sau electronic - dischete, CD, pagină de internet) a informațiilor comunicate din oficiu, prevăzute la 5 din Legea nr. 544/2001;

d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituției accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu;

- întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public adresat Primarului orașului Băicoi, după care este făcut public;

- furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției publice pe care o reprezintă;

- acordă fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariștilor și a reprezentanților mijloacelor de informare în masă;

- informează în timp util și asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituția sau autoritatea publică;

- asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției ori a autorității publice prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri sau briefinguri;

- difuzează ziariștilor dosare de presă legate de evenimente sau de activități ale instituției publice;

- nu refuză și nu retrage acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției publice și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;

- oferă informațiile de interes public conform procedurii și în termenele prevăzute de lege;

- asigură accesul publicului la informațiile furnizate din oficiu în cadrul punctului de informare (scris, telefonic, verbal și poștă electronică) și documentare;

- identifică și actualizează informațiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber potrivit legii;

- repartizarea pe compartimente de specialitate și urmărirea expedierii petițiilor în termen legal;

- participarea la audiențele ținute de primar (notarea problemelor și urmărirea rezolvării acestora);

- atribuții specifice Sistemului de control managerial conf. O.M.F.P. nr.946/2005, republicat, completat și modificat.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.